[an error occurred while processing this directive]

มุมของเก่า
Antiques Corner


             ตลับเงินกลมโบราณ ลายไก่ฟ้า เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้วข้างใต้ลงจาร เป็นของเก่าที่ ตอกดุนในเมืองไทยนี่เองฝีมือมีทั้งช่างไทยและช่างจีน ศิลปะตอกลายดุนนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีทำพวกขันเงิน แต่หายากแล้ว  ราคาค่าแรงจึงแพง
ตลับเงินกลมโบราณ ลายไก่ฟ้า ตลับเงินกลมโบราณ ลายไก่ฟ้า

              ตลับเงินกลมโบราณ ตอกนูน ตลับเงินกลมโบราณ ตอกนูน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ข้างล่างมีอักษรจีน


             ตลับเงินโบราณ ลายตอกนูน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วเป็นของที่คุณยายชอบเอามาใส่ยา เส้นสีฟันตอนกินหมาก
ตลับเงินโบราณ ลายตอกนูน ตลับเงินโบราณ ลายตอกนูน

              ที่เขี่ยบุหรี่ของเก่า ที่เขี่ยบุหรี่ของเก่า แม้เป็นของมีอายุ แต่อายุศิลปะน้อยกว่าพวก ตลับเงินที่กล่าวแล้ว


ตลับเงิน
ขนาดยาว3นิ้ว             ตะกร้าเงิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว เป็นของเก่ามีอายุสมัยก่อนเมืองไทยยังไม่มีเครื่อง ปั๊มฉลุแบบนี้ จึงต้องสั่งเข้ามาจากเมืองนอก
ตะกร้าเงิน ตะกร้าเงินback          menu          next

[an error occurred while processing this directive]